google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Blog
Nowoczesne szafki wisz?ce.

Stosowane przez lata rozwieralne drzwiczki nieodwracalnie zaczynaj? odchodzi? do lamusa. Przede wszystkim powodem jest ich ma?a funkcjonalno?? - nie mamy swobodnego dost?pu do dwch s?siednich szafek, gdy s? otwarte jednocze?nie. Pozostawienie otwartych drzwi podczas kuchennych zaj?? mo?e sko?czy? si? niemi?? niespodziank? w postaci guza. Dlatego w szafkach wisz?cych coraz cz??ciej stosowane s? okucia, pozwalaj?ce na otwieranie ich do gry kuchnie na wymiar Warszawa. Fronty otwierane do gry wyposa?one w zawiasy grne, otwieraj? si? prostopadle do korpusu szafki. Atutem rozwi?zania jest dost?p do jej ca?ej zawarto?ci, jednak nie stosuje si? ich w szafkach wieszanych w dwch rz?dach jeden nad drugim. Zawiasy maj? utrzymywa? fronty w pozycji otwartej, przydaj? si? wi?c si?owniki u?atwiaj?ce ich zamykanie. W?rd stosowanych powszechnie frontw popularne s? fronty ?amane. Stosuje si? w nich zawiasy takie, jak we frontach otwieranych do gry i dodatkowo prowadnice sk?adaj?ce front ?amany w po?owie lub 1/3 wysoko?ci. Taki system stosuje si? tylko do szafek wisz?cych o pe?nej wysoko?ci (60 cm). Je?li nie ?amane mo?na zdecydowa? si? na fronty rwnoleg?e, ktre wyposa?one s? w specjalne okucia, podnosz?ce front rwnolegle do pierwotnego po?o?enia (szafka zamkni?ta), a nast?pnie wysuwaj? si? do przodu i ponad szafk?. Dzi?ki temu mamy wygodny dost?p do jej wn?trza, front mo?na te? bardzo ?atwo zamkn?? kuchnie na wymiar Warszawa. Minusem rozwi?zania jest brak dost?pu do szafki wisz?cej powy?ej. Dla komfortu u?ytkowania bardzo wa?ne jest wygodne i ciche domykanie frontw. Dlatego powszechnie stosuje si? system cichego domykania. G?wn? funkcj? takiego systemu jest u?atwienie dost?pu do maksymalnie wype?nionej przestrzeni u?ytkowej mebla. Mimo obci??enia, szuflada lub kosze cargo daj? si? p?ynnie wysun??, a po lekkim popchni?ciu frontu zamykaj? si? cicho i ?agodnie, dzi?ki zamontowanym w nich hamulcom pneumatycznym. System ten stosowany jest tak?e w szafkach z frontami uchylnymi i otwieranymi do gry - w nich montuje si? specjalne si?owniki. Nowo?ci? jest elektromechanizm, u?atwiaj?cy otwieranie nawet bardzo ci??kich szuflad. Dzi?ki wspomaganiu elektrycznemu nie trzeba nawet u?ywa? r?k do otwierania szafek - wystarczy stukn?? we front, aby si? otworzy?. Takie urz?dzenia montowane s? rwnie? w s?upkach z koszami cargo oraz szafkach wisz?cych. Systemy wyposa?enia szafek zak?adane s? u fachowcw wykonuj?cych meble na wymiar meble na wymiar Warszawa. Szafki mo?na wyposa?a? w indywidualnie dobrane elementy. Musimy pami?ta? rwnie? o tym, ?e , najnowocze?niejsze rozwi?zania s? kosztowne - ich cena mo?e si?gn?? nawet 50% ceny gotowej zabudowy.

 
S?owo o szafkach stoj?cych.

W nowoczesnej kuchni liczy si? przede wszystkim ergonomia u?ytkowania i funkcjonalno??. Je?li chodzi o nowoczesne szafki stoj?ce du?o zmieni?o si? w stosunku do wcze?niejszych lat. W szafkach stoj?cych w ktrych przechowujemy mnstwo r?norodnych produktw d??y si? do maksymalnego wykorzystania ich wn?trza, tak?e w miejscach trudnych do zagospodarowania - pod p?yt? grzewcz?, piekarnikiem, w naro?niku czy za coko?ami szafek. W?rd ciesz?cych si? du?ym powodzeniem szafek wyr?ni? trzeba kosze cargo kuchnie na wymiar Warszawa. Jest to rodzaj szuflad o kilku poziomach, ktre wysuwaj? si? wszystkie naraz, wraz z frontem szafki. W ten sposb do rzeczy przechowywanych w koszach mamy dost?p z dwch lub - je?li maj? okucia pozwalaj?ce na obracanie - z trzech stron. Kosze mog? te? wysuwa? si? pojedynczo kuchnie na wymiar kuchnie na wymiar Warszawa. Oczywi?cie szafki z koszami cargo mog? mie? r?ne wymiary zale?y od potrzeb indywidualnych u?ytkownika lub od ilo?ci miejsca do wykorzystania. Typowe szafki stoj?ce maj? 90 cm wysoko?ci, szafki-s?upki do 160 cm. Najw??sze, przeznaczone na przyprawy lub ?rodki czysto?ci maj? zaledwie 15 cm szeroko?ci, a mimo tego ?wietnie sprawdzaj? si? w swojej roli. W nowoczesnych meblach szuflady w zasadzie wypar?y ju? p?ki. Cho? dro?sze, znacznie poprawiaj? komfort u?ytkowania kuchni. S? g??bokie, cz?sto z okuciami przystosowanymi do przenoszenia znacznych ci??arw (nawet 120 kg), a prowadnice pe?nego wysuwu z doci?giem umo?liwiaj? ich pe?ny wysuw poza korpus szafki. W ten sposb ?atwiej znale?? i wyj?? z nich potrzebn? rzecz. Szufladami mo?na zabudowa? tak?e mniej dost?pne miejsca, np. przestrze? pod zlewem lub p?yt? grzejn?. Je?li chodzi o szafki naro?ne, to cho? s? pojemne, pe?ny dost?p do ich wn?trza jest utrudniony, je?li wewn?trz mamy zwyk?e p?ki. Sposobem na poprawienie funkcjonalno?ci jest zastosowanie obrotowych koszy kuchnie na wymiar Warszawa. Ich mocowanie w szafce pozwala na obracanie kosza dooko?a, przez co w ?atwy sposb mo?na si?gn?? po okre?lony przedmiot. Nowocze?niejsza wersja to dwa przesuwne kosze wyje?d?aj?ce z wn?trza szafki po otwarciu drzwiczek lub poci?gni?ciu odpowiedniego uchwytu. W ten sposb mamy w zasi?gu r?ki wszystkie przedmioty, ktre schowali?my w szafce naro?nej. Nie mo?na pomin?? jeszcze szafek przystosowanych na kosz do ?mieci. W dzisiejszych czasach, gdy segregacja jest tak istotna niezb?dne w kuchni s? specjalne, kilkukomorowe pojemniki do sortowania ?mieci, wyposa?one w dodatkowe miejsca na sk?adowanie detergentw. Od pozosta?ych szafek r?ni? si? sposobem otwierania - mo?na je uchyla? za pomoc? naciskanej nog? d?wigni na dole frontu lub przez lekki nacisk kolanem na drzwiczki i ca?kowicie wysuwa? z korpusu (je?li chcemy wyj?? worek z odpadkami lub dosta? si? do przechowywanych tu p?ynw do mycia) kuchnie na wymiar Warszawa Warszawa. Oczywi?cie szafki stoj?ce to nie tylko szafki zainstalowane na sta?e w okre?lonym punkcie kuchni. S? jeszcze mobilne szafki na k?kach, ktre mo?emy przesuwa? w razie potrzeby.

 
Blaty kuchenne.

W?rd blatw kuchennych mo?emy dos?ownie przebiera?. Ka?dy znajdzie co? dla siebie. Nale?y pami?ta? jednak, ?e drogi, wytrzyma?y blat rwnie? mo?e ulec uszkodzeniom. Wykonujemy na nim r?ne, ci??kie prace kroimy, siekamy, stawiamy na nim gor?ce przedmioty. Na tym elemencie wyposa?enia kuchnie na wymiar warszawa naprawd? nie warto oszcz?dza?. Solidniejszy, taki w ktry zainwestujemy wi?cej pieni?dzy na pewno przetrwa d?u?ej. Materia? na blat powinien by? odporny na wysok? temperatur?, wilgo?, zaplamienia i dzia?anie preparatw chemicznych. Warto te? wybiera? blaty o twardych, trudnych do zarysowania powierzchniach lub przynajmniej takie, ktre da si? podda? renowacji. Bardzo popularne w ostatnim czasie s? blaty laminowane. Nie tylko z uwagi na nisk? cen?, lecz tak?e na bardzo bogaty wybr wyko?cze?. Laminat mo?e by? matowy, z po?yskiem, jednokolorowy, imituj?cy kamie? naturalny albo syntetyczny, udaj?cy metal b?d? r?ne gatunki drewna. O ile laminat jest odporny na wod?, o tyle p?yta wirowa ju? nie. Dlatego wszystkie wyci?cia, ??czenia, musz? by? zabezpieczone. Blaty laminowane posiadaj? wiele zalet cho?by to, ?e s? odporne na wysok? temperatur?, nie p?owiej?, s? odporne na zaplamienia. Maj? jednak i wady. ?atwo je porysowa?, powsta?ych uszkodze? nie da si? naprawi?, ?le zabezpieczona przed wilgoci? p?yta mo?e sp?cznie? pod wp?ywem wody lub pary wodnej. Mo?na pokusi? si? o blat drewniany. Aby blat by? odporny na zarysowania i uderzenia, powinien powsta? z twardego gatunku drewna. Wa?ne jest te?, by drewno mia?o mo?liwie niewielki skurcz, czyli w niewielkim stopniu rozszerza?o si? i kurczy?o pod wp?ywem zmian temperatury i wilgotno?ci. Takie w?a?ciwo?ci maj? na przyk?ad buk, d?b czy jesion, a z gatunkw egzotycznych - teak, merbau, maho?. Blaty wykonuje si? z drewna litego lub klejonego. Wbrew pozorom te drugie lepiej sprawdzaj? si? w kuchnie na wymiar Warszawa. Drewno klejone warstwowo nie rozsycha si?, nie p?ka i nie paczy tak, jak drewno lite. Powierzchni? blatu pokrywa si? lakierem akrylowym (drewno lakierowane jest ma?o odporne na wysok? temperatur?, widoczne s? na nim zarysowania). Na pewno blaty drewniane ?atwo jest doci?? i wykona? otwory niezb?dne przy monta?u sprz?tw, s? ciep?e w dotyku, mo?na je odnawia?. Jednak wymagaj? regularnej konserwacji, s? ma?o odporne na wysok? temperatur?, a gor?ce naczynia mog? pozostawia? nich ?lady. Pod wp?ywem wilgoci bardzo cz?sto drewno wypacza si?. Je?li blaty nie z drewna, to mo?e z kamienia. S? one bardzo efektowne i wyj?tkowo odporne, zarwno na temperatur?, jak i zarysowania czy plamy, wymagaj? jednak piel?gnacji i s? bardzo ci??kie. Dwa najpopularniejsze materia?y stosowane do produkcji blatw, to granit i marmur. Granit jest najpopularniejszym kamieniem na blaty, co zawdzi?cza wysokiej twardo?ci oraz odporno?ci na zarysowania oraz wysok? temperatur?. Jego zalet? jest te? niewra?liwo?? na dzia?anie kwasw( zawartych w owocach). Mniej odporny na zadrapania ni? granit jest marmur. Poza tym ?atwiej wch?ania t?uszcze, jest te? bardziej higroskopijny, czyli podatny na zaplamienia (wymaga zaimpregnowania na etapie produkcji), a jego powierzchnia jest wra?liwsze na dzia?anie kwasw. Do czyszczenia powierzchni marmurowych u?ywa si? specjalnych preparatw.

Pomimo swej krucho?ci pi?knie si? starzeje, a spatynowany nabiera nowych walorw estetycznych.

Do marmurw najwy?szej klasy zalicza si? onyks. Wyka?czany jest podobnie jak marmur, cho? nie jest tak twardy. Nale?y do bardzo luksusowych wyko?cze?. Blaty kamienne maj? niemal same zalety: s? bardzo wytrzyma?e, trwa?e i ognioodporne - mo?na na nich stawia? gor?ce naczynia. Drobne rysy na powierzchni kamienia mo?na usun?? poprzez polerowanie. Je?li chodzi o wady, to jest to g?wnie wysoka cena tego materia?u. Poza tym s? ci??kie i zimne w dotyku, co nie ka?demu odpowiada. Zamiast naturalnego kamienia mo?na zdecydowa? si? na blaty z kamienia syntetycznego np. konglomerat Wygl?dem jest zbli?ony do naturalnego kamienia, brak mu jednak naturalnej zmienno?ci wzoru i rysunku. Konglomerat ma jednak walory u?ytkowe - odporno?? na zarysowania, wysok? temperatur?, kwasy i zasady. Blaty z konglomeratu s? l?ejsze od blatw kamiennych wyko?czenia mieszka? Warszawa, cieplejsze w dotyku i nieco od nich ta?sze. Dodatkowo imituj? naturalny kamie?, dost?pne s? w bogatej kolorystyce i s? ?atwe do czyszczenia. Wad? konglomeratw jest powtarzalno?? wzorw, regularna impregnacja i wysoka cena. Je?li nie konglomeraty mo?emy skusi? si? na kompozyty. Blaty kompozytowe s? mieszank? zmielonych minera?w i ?ywic epoksydowo-akrylowych. Wygl?dem przypominaj? naturalny kamie? b?d? s? utrzymane w jednolitym odcieniu (barwy mog? by? rozmaite ). Zalet? kompozytw jest mo?liwo?? dowolnego kszta?towania blatu i montowania go bez widocznych spoin - ??cze? nie wida? zarwno na powierzchniach p?askich, jak i w po??czeniach ze zlewami wykonanymi z tego samego materia?u. To dlatego, ?e ka?dy blat produkowany jest na wymiar - warstw? materia?u "oblewa" si? stanowi?ce jego rdze? odpowiednio wyci?te p?yty wirowe. Poza tym s? trwa?e, odporne na uderzenia i zarysowania, dobrze znosz? wilgo? i wysok? temperatur?, s? niewra?liwe na preparaty chemiczne, ?atwe do czyszczenia. G?wn? wad? kompozytw jest ich wysoka cena. No c? wybr nale?y do nas!

 
Dobra aran?acja kuchni otwartej na salon

Decyduj?c si? na kuchni? otwart? na salon musimy wzi?? pod uwag? kilka istotnych spraw, aby nie pope?ni? b??du przy aran?acji wyko?czenia domw Warszawa. Kuchnia po??czona z pokojem dziennym prowokuje do salonowego wyko?czenia  zastosowania takich samych materia?w na pod?og? i ?ciany, mebli wykonanych podobnie jak salonowe. Nie mo?emy jednak udawa?, ?e meble w kuchni pe?ni? tak? sam? funkcj? jak te w salonie. Wiemy, ?e s? nara?one na zamakanie, dzia?anie pary wodnej, obt?uczenia. Trzeba zatem wykona? je z wytrzyma?ych materia?w kuchnie na wymiar Warszawa. Szczeglnie wa?ny jest wybr materia?w na blat  z drewna klejonego sprawdz? si? na pewno tek, iroko czy d?b. Z kamieni odpowiedni b?dzie nienasi?kliwy granit. Tak?e pod?oga powinna ??czy? w sobie salonowy presti? i mo?liwo?? sprostania kuchennym obowi?zkom. Dlatego ch?tnie stosuje si? kamie?. Warto te? pami?ta? o lampach i zastosowa? klosze ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Cz?sto kuchni? wymieniamy jako najmilsz? cz??? domu, ch?tnie odwiedzan? i wybieran? na rodzinne rozmowy. Tu krzy?uj? si? nasze szlaki komunikacyjne, tu si? spotykamy, nawet je?li poch?aniaj? nas inne sprawy. Kuchnia otwarta na salon i po??czona z jadalni? to integruj?cy i wygodny pomys? na spontaniczne jednoczenie si? rodziny i bliskich kuchnie na wymiar Warszawa. Cho? czasem widzimy z salonu stos garnkw i ca?y kuchenny rozgardiasz, to zyskujemy co? bardzo cennego - wyzwolenie od przygotowywania potraw w izolacji zamkni?tej kuchni. A zgromadzony stos brudnych naczy?? No c? .Wystarczy tylko zapakowa? do zmywarki i nacisn?? odpowiedni guzik.

 
Kuchnia otwarta na salon

Otwarcie kuchni na salon musi by? dok?adnie przemy?lane. Radykalnym posuni?ciem jest decyzja o braku ?ciany dzia?owej mi?dzy kuchni? a pokojem, co zapewni na pewno wra?enie otwarcia i swobody remonty domw Warszawa. Mo?na rwnie? ograniczy? kuchni? do aneksu w postaci jednego ci?gu szafek. Takie rozwi?zanie rwnie? sprawdza si? w pomieszczeniu, gdzie nie ma ?adnych przegrd. Nale?y tak?e pami?ta? i o tym, ?e kuchnia, nawet ograniczona do k?ta pokoju, pozostaje kuchni?. To, co b?dziemy w niej robi?, mo?e przeszkadza? tym, ktrzy akurat czytaj? interesuj?c? powie?? le??c na kanapie lub ?ledz? losy ulubionego bohatera. Mo?e by? i tak, ?e osoby pracuj?ce w kuchni przy przygotowaniu posi?ku czuj? si? skr?powane faktem, ?e znajomi patrz? im na r?ce. Dlatego dla wielu osb wygodniejsze jest cz??ciowe otwarcie kuchni zapewniaj?ce minimaln? izolacj? obu pomieszcze?. Kuchni? mo?emy te? cz??ciowo przys?oni? murkiem remonty domw Warszawa. Domownikw nie razi kuchenny rozgardiasz, a gospodyni przygotowuj?ca kaw? mo?e swobodnie prowadzi? rozmow?. Wra?enie otwarcia przestrzeni zapewni odleg?o?? ?cianki od sufitu wynosz?ca minimum 50 cm. Murek o wysoko?ci rwnej blatom roboczym mo?e wyznaczy? wizualn? granic? mi?dzy kuchni? a pokojem, ale nie zas?oni wn?trza kuchni. Je?li szeroki otwr chcemy ograniczy? pionowymi ?ciankami, ktre b?d? jednocze?nie oparciem dla szafek ustawionych pod bocznymi ?cianami kuchni, powinny one mie? nie mniej ni? 60 cm szeroko?ci. Kolejnym sprawdzonym sposobem s? drzwi przesuwne  pozwalaj? mie? kuchni? otwart? lub zamkni?t? w zale?no?ci od sytuacji. Warto si? zdecydowa? na ten wariant, je?li kuchnia nie jest zbyt du?a. Odsuni?te drzwi daj? wra?enie przestrzeni. Przesuwne s? wygodniejsze od skrzyd?owych, gdy? nie utrudniaj? komunikacji i nie zabieraj? miejsca.

Cz?sto w kuchniach zintegrowanych z salonem ogranicza si? liczb? sprz?tw kuchennych oraz miejsc roboczych. Sprz?ty si? ukrywa lub wr?cz rezygnuje z nich, tak samo dzieje si? z blatami roboczymi, co w rezultacie powoduje zminimalizowanie funkcji kuchni jako miejsca pracy. Gotowanie staje si? ograniczon? do minimum czynno?ci? technologiczn?, a to nie jest dobre i nie s?u?y ?yciu rodzinnemu.

 
Szafa wn?kowa

Szafa wn?kowa jest ?wiernym rozwi?zaniem na schowanie zb?dnych rzeczy lub takich, ktre najzwyczajniej w ?wiecie nam przeszkadzaj. W zale?no?ci od indywidualnych potrzeb domownikw oraz miejsca, jakie chcemy przeznaczy? na szaf?, wn?ka mo?e mie? r?ne wymiary szafy wn?kowe Warszawa. Wiadomo, ?e szafa na ubrania musi by? na tyle g??boka, by pomie?ci? nasze ubrania, ale np. szafa wn?kowa w ?azience mo?e by? bardzo p?ytka, a i tak pomie?ci z powodzeniem ?azienkowe akcesoria.

Szafy wn?kowe s? niezwykle po?yteczne. Poza tym nie zagracaj? domu. Warto si? zastanowi?, w jakich miejscach mo?emy wygospodarowa? na nie miejsce. W?a?ciwie, gdzie by ono nie by?o na pewno si? przyda. Czy to b?dzie wiatro?ap, hol, kuchnia , ?azienka, poddasze ? zawsze takie zagospodarowane wn?ki przydadz? si? w naszym domu i skutecznie go odgradza. Musimy tak?e wzi?? pod uwag? przyzwyczajenia domownikw oraz mo?liwo?ci, jakie daje projekt domu. Wymiary szafy nale?y dostosowa? do potrzeb, ktrym ma ona sprosta?. Zastanawiaj?c si? nad g??boko cis szafy czy szafki, nale?y pami?ta? o uwzgl?dnieniu grubo?ci drzwi ? zale?nie od rozwi?zania mo?e to by? 1 cm ( drzwi szklane, uchylne) albo 10 cm ( drzwi przesuwne, drewniane)szafy wn?kowe Warszawa.

 
Zapanowa? nad ba?aganem

Idealnym rozwi?zaniem na ba?agan w naszej ?za ciasnej? szafie jest dobrze urz?dzona garderoba.

Niezb?dnym wyposa?eniem dobrze zaprojektowanej garderoby jest odpowiednia liczba p?ek, szuflad oraz dr??kw. Wymiary i odleg?o?ci mi?dzy nimi zale?y od rodzaju odzie?y, ktra ma by? tam przechowywana. Dobrze jest wzi?? pod uwag? wszystkie rzeczy, ktre chcemy tam umie?ci?.

Zanim zaczniemy przegl?da? oferty firm zabudowy na wymiar Warszawa, zastanwmy si?, jakie elementy zabudowy b?d? nam potrzebne.

Je?li posiadamy du?o rzeczy, ktre musz? si? znale?? w pozycji pionowej, na wieszakach, potrzebna b?dzie odpowiednia liczba dr??kw.

Pami?tajmy rwnie? o tym, ?e na krtsze rzeczy potrzeba oko?o 110 cm, je?li decydujemy si? na montowanie dr??kw na dwch poziomach. Na d?u?sze ubrania potrzeba b?dzie wi?cej ?ok. 180 cm ? po to by d? ubrania nie le?a? na pod?odze.

Je?li dr??ek jest umieszczony wy?ej, mo?emy przekszta?ci? klasyczne rozwi?zanie w pantograf, ktry mo?na opuszcza?. Pozwala to maksymalnie wykorzysta? przestrze? w wysokich szafach szafy na wymiar Warszawa.

Na ubrania takie jak dzianinowe delikatne bluzki oraz swetry najlepiej przewidzie? odpowiedni liczb? p?ek. Aby p?ki pomie?ci?y ubrania, powinny mie? co najmniej 45 cm szeroko?ci i oko?o 30 cm odleg?o?ci mi?dzy nimi w pionie. Zbyt du?e lub ma?e odleg?o?ci b?d? powodowa?y k?opoty z wyj?ciem rzeczy i utrzymaniem porz?dku w szafie oraz odzie?y w dobrym stanie. P?ki, z ktrych korzysta si? na co dzie?, powinny by? w zasi?gu wzroku, dlatego te? nie nale?y ich montowa? na wysoko?ci poni?ej 90 cm szafy na wymiar Warszawa.

Bielizn?, delikatna odzie? oraz dodatki najlepiej przechowywa? w szufladach. Powinny by? stosunkowo p?ytkie i szerokie. W g??bszych szufladach ubrania uk?adane s? jedno na drugim, gniot si? i trudno jest je wyj??. Wyj?tkiem s? szuflady na czapki, szaliki i r?kawiczki, ktre mog? by? g??bsze.

Bardzo wygodne s? specjalne wk?adki z przegrdkami, ktre pomog? utrzyma? w porz?dku krawaty, paski i apaszki.

 
Najlepsze miejsce na garderob? w naszym domu.

Garderoba jest potrzebna w ka?dym domu. Je?li garderoby w planie naszego domu lub mieszkania nie przewidziano musimy sami si? o ni? postara?. Je?li nasze lokum jest obszerne, to nie b?dzie problemu z zagospodarowaniem miejsca na garderob?. Garderob? mo?emy usytuowa? w r?nych strefach naszego domu zabudowy na wymiar Warszawa. I tak garderoba obok wej?cia zapewni nam ?ad i porz?dek w?rd ubra?, ktre jako pierwsze po przyj?ciu do domu zostawiamy. Na pewno unikniemy widoku p?aszczy i porozrzucanych butw w strefie wej?cia. Taka garderoba koniecznie musi mie? dobre wentylacj?. Podobnie jak garderoba przy ?azience, w ktrej mo?emy urz?dzi? dodatkowo pralni? szafy wn?kowe Warszawa. Garderoba obok wej?cia powinna pomie?ci? u?ywana na co dzie? odzie? wierzchni oraz buty. Dobrze, je?li jeszcze dodatkowo znajdzie si? miejsce na inne rzeczy takie jak np. r?kawiczki, szale, czapki czy parasole. Poniewa? chowane tam rzeczy bywaj wilgotne, garderoba powinna by? dobrze wentylowana. Niezb?dny jest dr??ek na kurtki i p?aszcze. Aby by?o ?atwo utrzyma? porz?dek w?rd dodatkw powinni?my przewidzie? na nie szuflady lub kosze. Obuwie najlepiej przechowywa? na p?kach z perforowanej stali, ktre ?atwo jest utrzyma? w czysto?ci. Najbardziej popularnym rozwi?zaniem jest garderoba obok sypialni zabudowy na wymiar Warszawa. Powinna by? ona umieszczona w zasi?gu wzroku i rak. U?ywana rzadziej ? najlepiej wy?ej na p?kach. Musimy pami?ta? o miejscu na rzeczy delikatne ? suknie, garnitury itp. Powinny by? zas?oni?te przed kurzem, najlepiej drzwiami.

Do przechowywania bielizny i delikatnych dodatkw najlepiej sprawdza si? szuflady. W garderobie przy sypialni zamontujemy du?e lustro.


 
Modny fornir

Wybr fornirw jest bardzo bogaty. S? firmy, ktre oferuj kilkaset najr?norodniejszych wzorw, przyprawiaj?c niejednokrotnie o zawrt g?owy. P?yty fornirowane s? materia?em odpornym na odkszta?cenia pod wp?ywem zmian wilgotno?ci powietrza i temperatury. Dzi?ki temu nie pojawiaj si? na nich ?adne szczeliny, ktre s? przekle?stwem wyko?czeni w wykonywanych z drewnianych elementw meble na wymiar Warszawa. P?yty fornirowane maja mniejsze wymagania ni? tradycyjne drewno, jednak b?d? s?u?y?y d?ugie lata tylko w tedy, gdy wybierzemy je na miar? zadania, ktre maja spe?nia?.

Fornirem wyka?czane s? tradycyjne p?yty wirowe, pil?niowe, sklejka, p?yty MDF oraz HDF. Najgorzej spo?rd p?yt fornirowanych znosz? podwy?szona wilgotno?? i zmiany temperatury p?yty pil?niowe, wirowe najlepiej sklejka. Dlatego najlepiej uk?ada? je w pokojach i holach kompleksowe wyko?czenia mieszka? Warszawa. W kuchni lepiej sprawdza si? p?yty MDF. Wprawdzie tak?e s? produktami drewnopochodnymi, jednak nowoczesny proces ich produkcji sprawia, ?e s? odporniejsze na wilgo?.

Niektre z nich mo?na wykorzysta? nawet do wyka?czania ?azienek. Najodporniejsze na wilgo? s? p?yty MDF najnowszej generacji ? MDF.HLS. P?yty MDF i HDF r?ni si? odporno cis na wilgo? i ogie?. Aby unikn?? b??du, wybieraj?c je, najlepiej sprawdzi? w karcie technicznej, jakie zastosowanie dopuszcza ich producent. Najodporniejsze na dzia?anie podwy?szonej wilgotno?ci i wahania temperatury s? p?yty fornirowane z rdzeniem bakelitowym, ale i niestety najdro?sze. Mo?na je stosowa? nie tylko w ?azienkach, lecz tak?e w saunach i na elewacjach. Na mo?liwo?? wykorzystania p?yt wp?ywa tak?e ich grubo??. O ile do wykonania ok?adziny ?cie? najlepiej wykorzysta? jak najcie?sze, to na fronty szafek czy p?ki lepsze b?d? te o wi?kszej grubo?ci meble na wymiar Warszawa.

Fornir mo?e by? modyfikowany lub naturalny. Ten pierwszy jest trwalszy od naturalnego, trudniej go uszkodzi?, jednak ma powtarzalny wzr i kolorystyk?, co sprawia, ?e nie jest tak oryginalny jak naturalny. Fornir naturalny imituje naturalne drewno ? podobnie jak ono zmienia si? wraz z up?ywem czasu, odzwierciedla naturalne us?ojenie drewna, co mo?e by? g?wna ozdob wn?trza. Dlatego na to jaki fornir bardziej nam odpowiada te? musimy zwrci? uwag?.

Dzi?ki walorom estetycznym forniry naturalne s? popularniejsze ni? modyfikowane. Je?li w nas?onecznionym pomieszczeniu zamierzacie wykorzysta? p?yt? wyko?czona fornirem naturalnym, lepiej zrezygnujcie z tych zmieniaj?cych kolor pod wp?ywem promieni s?onecznych, na przyk?ad z fornirw sosny i wini, ktre czerwieniej pod wp?ywem s?o?ca.


 
Wyspa w kuchni otwartej i zamkni?tej.

Wyspa mo?e spe?nia? r?ne funkcje, w zale?no?ci od potrzeb domownikw. Cho? przyj??o si?, ?e wyspa raczej jest domen kuchni otwartej, jednak mo?e z powodzeniem by? usytuowana w kuchniach zamkni?tych kuchnie na wymiar Warszawa. Nale?y tylko pami?ta? o minimalnych wymiarach.

G?wna zalet wyspy w kuchni jest to, ?e pracuj?c przy niej, nie patrzymy na ?ciapn?, tylko mamy przed sob? przestrze? ? kuchni, salonu lub jadalni. Przez to mamy oczywi?cie lepszy kontakt z domownikami, a mo?liwo?? dost?pu do niej ze wszystkich stron pozwala na zorganizowanie wsplnej pracy dla kilku osb ? mo?emy stan?? naprzeciwko siebie i zaj?? si? przygotowaniem posi?ku.

Zanim zdecydujemy si? na wysp?, zastanwmy si? czy sprawdzi si? w naszym domu i czy b?dzie spe?nia?a oczekiwana funkcj?. Analizuj?c jej ustawienie i wymiary, pami?tajmy, ?e podstawowa rol? wyspy kuchennej jest usprawnienie pracy. Przede wszystkim nie powinna utrudnia? korzystania z kuchni ani zak?ca? komunikacji mi?dzy ni? a innymi pomieszczeniami. Kuchnia otwarta z zabudowa w kszta?cie litery U, w ktrej chcemy umie?ci? wysp?, powinna mie? co najmniej 360 cm d?ugo?ci zabudowy na wymiar Warszawa. Aby blat roboczy na wyspie by? funkcjonalny, powinien mie? minimum 80 cm. Wa?na jest rwnie? odleg?o?? pomi?dzy ni? a szafkami - co najmniej 80 cm, poniewa? osoba pracuj?ca przy blacie zajmuje ok. 50 cm, a za ni? musi da? si? przej??. Nie bez znaczenia jest tak?e mo?liwo?? otwierania szafki oraz g??boko?? szafek (standardowo maja one 60 cm).

Je?li zrezygnujemy z jednego przej?cia, otrzymamy rwnie atrakcyjny jak wyspa p?wysep. Przy p?wyspie przejecie powinno by? szersze, tak aby mog?y si? tam min?? dwie osoby.

Je?li mimo wszelkich kalkulacji wyspa si? nie mie?ci, a koniecznie chcemy ja mie?, mo?emy zrezygnowa? z uk?adu szafek w U i u?o?y? je w L. Zyskamy wtedy dodatkowe centymetry. Mo?na te? wysuwa? wysp? w stron? salonu lub zaokr?gla? jej naro?niki zabudowy na wymiar Warszawa

 
Uniwersalizm bia?ej kuchni

Bia?a kuchnia zawsze by?a, jest i b?dzie ponadczasowa. Dlatego sprawdzi si? zarwno we wn?trzach tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Bia?e kuchenne meble ?wiertnie pasuj do kuchni otwartych po??czonych z salonem. Jasne fronty bez trudu mo?na dopasowa? do wi?kszo?ci kolorw.  Nie b?d? si? gryz?y z wi?kszo?ci materia?w wyko?czeniowych, dlatego, ?e biel jest uniwersalna i pasuje do wszystkiego kuchnie na wymiar Warszawa.

Je?li jednak wydaje si? wam, ?e b?dzie ona niepraktyczna i w d?u?szej perspektywie u?ytkowania trudna do utrzymania w czysto?ci, to zupe?nie nie potrzebnie. Bia?e fronty brudz? si?, jak ka?de inne, a ?lady brudu i t?uszczu s? na nich znacznie mniej widoczne ni? na frontach ciemnych i po?yskliwych.

Bia?a kuchni? mo?emy urz?dzi? na r?ne sposoby. Aran?acja mo?e by? zarwno nowoczesna, jak i tradycyjna. W nowoczesnej zazwyczaj stosuje si? proste geometryczne szafki z mocno po?yskliwymi frontami kuchnie na wymiar Warszawa. Przestrze? mi?dzy szafkami wyka?cza si? najcz??ciej szk?em, blach, kamieniem, tapet? lub jeszcze innymi materia?ami.

Dla wielbicieli bardziej przytulnych wn?trz idealne b?d? bia?e kuchnie w stylu prowansalskim lub angielskim. Zdobione fronty, dekoracyjne uchwyty i drewniane blaty sprawiaj?, ?e kuchnie w tym stylu pomimo bieli s? ciep?e i przyjazne

 
Kuchnia po??czona z salonem

W?a?ciwe zaplanowanie ustawienia mebli i sprz?tw kuchennych to podstawa dobrze urz?dzonej kuchni otwartej, ktrej najwi?ksza zalet jest nie tylko mo?liwo?? gotowania i jedzenia, ale przede wszystkim rozmowa z domownikami oraz go??mi nas odwiedzaj?cymi kuchnie na wymiar Warszawa. Trzeba jednak zadba? o to, ?eby takie wielofunkcyjne wn?trze mia?o odpowiedni atmosfer?. Co w tym kierunku mo?emy poczyni?? Mo?emy

np. zatroszczy? si? o to, ?eby blat do pracy by? dost?pny przynajmniej z dwch stron. W ten sposb posi?ki b?dzie mog?o przygotowywa? kilka osb. Dobrze by?oby przynajmniej cz??? czynno?ci kuchennych wykonywa?, zwracaj?c si? twarz w stron? pokoju dziennego. Niewiele zmienia otwarta kuchnia, je?li pani domu stoi ty?em do go?ci i widzi tylko ?ciapn? podczas czynno?ci zwi?zanych z przygotowaniem posi?ku. Po??czenie kuchni z salonem sprawia, ?e przygotowywanie kolacji, jedzenie i relaks odbywaj si? w tej samej przestrzeni. Wiele rwnie? zale?y od tego, gdzie i jak ustawimy st?. Wspaniale jest, gdy nie musimy zbyt daleko nosi? np. gor?cych potraw, lecz mo?emy postawi? je na stole znajduj?cym si? w bliskiej odleg?o?ci.

Wszystko, co potrzebne w kuchni (p?yta, blat, zlewozmywak, szafki), mo?e si? zmie?ci? na du?ej wielofunkcyjnej wyspie. Jest to ?wierne i nowoczesne rozwi?zanie odpowiednie do mieszka? i ma?ych domw kuchnie na wymiar Warszawa. Wyspa z blatem po?rodku du?ej otwartej kuchni stanowi zaproszenie do wsplnego gotowania. Wok? wyspy mo?na zgromadzi? spora grup? osb. Wysp? mo?emy przed?u?y? dostawiaj?c do niej stabilny i wygodny st?. Takim sposobem kuchnia niepostrze?enie zamienia si? w jadalni?, zapewniaj?c domownikom i go?ciom p?ynne przejecie od przyrz?dzania sa?at, krojenia ciast i w?dlin do konsumowania we wsplnym gronie wspania?ych potraw.

W sytuacji, kiedy  nie mamy miejsca na wysp?, dobrym rozwi?zaniem jest p?wysep z blatem. Nawet, gdy granica kuchni jest wyra?nie okre?lona, jej brzeg mo?e by? otwarty i przyjazny zach?caj?cy do wsplnego gotowania zarwno domownikw czy naszych go?ci.

 
Pralnia w naszym domu

 

W nowych projektach domw, pralnia coraz cz??ciej pojawia si?, jako osobne pomieszczenie. Jest to bardzo praktyczne rozwi?zanie. Wydzielaj?c przestrze? przeznaczona na czynno?ci gospodarcze, uwalniamy od tych funkcji ?azienk?, ktra dzi?ki temu mo?e by? miejscem relaksu. Nawet du?a ?azienka nie stanie si? pokojem k?pielowym, je?li b?dzie w niej sta?a pralka.

W pralni oprcz urz?dze? do prania i suszenia przydadz? si? te? g??boki zlew, blat i szafki. Pralnia z oknem mo?e by? tak?e miejscem do prasowania bielizny.

Najwa?niejsze, kto w domu zajmuje si? praniem. Je?li robi to cz?onkowie rodziny, pralni? dobrze jest zaplanowa? w formie aneksu pomieszczenia gospodarczego w strefie prywatnej na poddaszu, w pobli?u ?azienki, sypialni oraz garderb i szaf zabudowy na wymiar Warszawa. Takie usytuowanie u?atwi prac? osobie zajmuj?cej si? domem w ci?gu dnia ? nie trzeba b?dzie nosi? prania po ca?ym domu. Dlatego pralnia nie powinna si? znajdowa? w piwnicy, chyba, ?e jest do tego zatrudniona osoba. Wwczas pralnia mo?e by? umieszczona na uboczu, na przyk?ad w cz??ci gospodarczej na parterze domu. Je?eli zdecydujemy si? na takie rozwi?zanie, warto wtedy zainstalowa? w domu zsyp na brudna bielizn?.

W domach, w ktrych nie zaprojektowano osobnej pralni, jej namiastk? mo?na urz?dzi? w innym pomieszczeniu, na przyk?ad wydzielaj?c aneks w ?azience wyko?czenia mieszka? Warszawa. Jest to najwygodniejsze rozwi?zanie, gdy? ?azienka jest pomieszczeniem wentylowanym, a podczas prania mo?na korzysta? z umywalki.

Trzeba jednak pami?ta?, ?e wilgo? mo?e niekorzystnie wp?ywa? na drzwi, dlatego w pomieszczeniach, gdzie pierzemy i suszymy pranie, zamiast drzwi drewnianych zaleca si? monta? stalowych, ktre si? nie wypaczaj pod wp?ywem wilgoci

 


    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792