google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Wyspa w kuchni otwartej i zamkni?tej.

Wyspa mo?e spe?nia? r?ne funkcje, w zale?no?ci od potrzeb domownikw. Cho? przyj??o si?, ?e wyspa raczej jest domen kuchni otwartej, jednak mo?e z powodzeniem by? usytuowana w kuchniach zamkni?tych kuchnie na wymiar Warszawa. Nale?y tylko pami?ta? o minimalnych wymiarach.

G?wna zalet wyspy w kuchni jest to, ?e pracuj?c przy niej, nie patrzymy na ?ciapn?, tylko mamy przed sob? przestrze? ? kuchni, salonu lub jadalni. Przez to mamy oczywi?cie lepszy kontakt z domownikami, a mo?liwo?? dost?pu do niej ze wszystkich stron pozwala na zorganizowanie wsplnej pracy dla kilku osb ? mo?emy stan?? naprzeciwko siebie i zaj?? si? przygotowaniem posi?ku.

Zanim zdecydujemy si? na wysp?, zastanwmy si? czy sprawdzi si? w naszym domu i czy b?dzie spe?nia?a oczekiwana funkcj?. Analizuj?c jej ustawienie i wymiary, pami?tajmy, ?e podstawowa rol? wyspy kuchennej jest usprawnienie pracy. Przede wszystkim nie powinna utrudnia? korzystania z kuchni ani zak?ca? komunikacji mi?dzy ni? a innymi pomieszczeniami. Kuchnia otwarta z zabudowa w kszta?cie litery U, w ktrej chcemy umie?ci? wysp?, powinna mie? co najmniej 360 cm d?ugo?ci zabudowy na wymiar Warszawa. Aby blat roboczy na wyspie by? funkcjonalny, powinien mie? minimum 80 cm. Wa?na jest rwnie? odleg?o?? pomi?dzy ni? a szafkami - co najmniej 80 cm, poniewa? osoba pracuj?ca przy blacie zajmuje ok. 50 cm, a za ni? musi da? si? przej??. Nie bez znaczenia jest tak?e mo?liwo?? otwierania szafki oraz g??boko?? szafek (standardowo maja one 60 cm).

Je?li zrezygnujemy z jednego przej?cia, otrzymamy rwnie atrakcyjny jak wyspa p?wysep. Przy p?wyspie przejecie powinno by? szersze, tak aby mog?y si? tam min?? dwie osoby.

Je?li mimo wszelkich kalkulacji wyspa si? nie mie?ci, a koniecznie chcemy ja mie?, mo?emy zrezygnowa? z uk?adu szafek w U i u?o?y? je w L. Zyskamy wtedy dodatkowe centymetry. Mo?na te? wysuwa? wysp? w stron? salonu lub zaokr?gla? jej naro?niki zabudowy na wymiar Warszawa

 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792