google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Modny fornir

Wybr fornirw jest bardzo bogaty. S? firmy, ktre oferuj kilkaset najr?norodniejszych wzorw, przyprawiaj?c niejednokrotnie o zawrt g?owy. P?yty fornirowane s? materia?em odpornym na odkszta?cenia pod wp?ywem zmian wilgotno?ci powietrza i temperatury. Dzi?ki temu nie pojawiaj si? na nich ?adne szczeliny, ktre s? przekle?stwem wyko?czeni w wykonywanych z drewnianych elementw meble na wymiar Warszawa. P?yty fornirowane maja mniejsze wymagania ni? tradycyjne drewno, jednak b?d? s?u?y?y d?ugie lata tylko w tedy, gdy wybierzemy je na miar? zadania, ktre maja spe?nia?.

Fornirem wyka?czane s? tradycyjne p?yty wirowe, pil?niowe, sklejka, p?yty MDF oraz HDF. Najgorzej spo?rd p?yt fornirowanych znosz? podwy?szona wilgotno?? i zmiany temperatury p?yty pil?niowe, wirowe najlepiej sklejka. Dlatego najlepiej uk?ada? je w pokojach i holach kompleksowe wyko?czenia mieszka? Warszawa. W kuchni lepiej sprawdza si? p?yty MDF. Wprawdzie tak?e s? produktami drewnopochodnymi, jednak nowoczesny proces ich produkcji sprawia, ?e s? odporniejsze na wilgo?.

Niektre z nich mo?na wykorzysta? nawet do wyka?czania ?azienek. Najodporniejsze na wilgo? s? p?yty MDF najnowszej generacji ? MDF.HLS. P?yty MDF i HDF r?ni si? odporno cis na wilgo? i ogie?. Aby unikn?? b??du, wybieraj?c je, najlepiej sprawdzi? w karcie technicznej, jakie zastosowanie dopuszcza ich producent. Najodporniejsze na dzia?anie podwy?szonej wilgotno?ci i wahania temperatury s? p?yty fornirowane z rdzeniem bakelitowym, ale i niestety najdro?sze. Mo?na je stosowa? nie tylko w ?azienkach, lecz tak?e w saunach i na elewacjach. Na mo?liwo?? wykorzystania p?yt wp?ywa tak?e ich grubo??. O ile do wykonania ok?adziny ?cie? najlepiej wykorzysta? jak najcie?sze, to na fronty szafek czy p?ki lepsze b?d? te o wi?kszej grubo?ci meble na wymiar Warszawa.

Fornir mo?e by? modyfikowany lub naturalny. Ten pierwszy jest trwalszy od naturalnego, trudniej go uszkodzi?, jednak ma powtarzalny wzr i kolorystyk?, co sprawia, ?e nie jest tak oryginalny jak naturalny. Fornir naturalny imituje naturalne drewno ? podobnie jak ono zmienia si? wraz z up?ywem czasu, odzwierciedla naturalne us?ojenie drewna, co mo?e by? g?wna ozdob wn?trza. Dlatego na to jaki fornir bardziej nam odpowiada te? musimy zwrci? uwag?.

Dzi?ki walorom estetycznym forniry naturalne s? popularniejsze ni? modyfikowane. Je?li w nas?onecznionym pomieszczeniu zamierzacie wykorzysta? p?yt? wyko?czona fornirem naturalnym, lepiej zrezygnujcie z tych zmieniaj?cych kolor pod wp?ywem promieni s?onecznych, na przyk?ad z fornirw sosny i wini, ktre czerwieniej pod wp?ywem s?o?ca.


 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792