google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Kuchnia otwarta na salon

Otwarcie kuchni na salon musi by? dok?adnie przemy?lane. Radykalnym posuni?ciem jest decyzja o braku ?ciany dzia?owej mi?dzy kuchni? a pokojem, co zapewni na pewno wra?enie otwarcia i swobody remonty domów Warszawa. Mo?na równie? ograniczy? kuchni? do aneksu w postaci jednego ci?gu szafek. Takie rozwi?zanie równie? sprawdza si? w pomieszczeniu, gdzie nie ma ?adnych przegród. Nale?y tak?e pami?ta? i o tym, ?e kuchnia, nawet ograniczona do k?ta pokoju, pozostaje kuchni?. To, co b?dziemy w niej robi?, mo?e przeszkadza? tym, którzy akurat czytaj? interesuj?c? powie?? le??c na kanapie lub ?ledz? losy ulubionego bohatera. Mo?e by? i tak, ?e osoby pracuj?ce w kuchni przy przygotowaniu posi?ku czuj? si? skr?powane faktem, ?e znajomi „patrz? im na r?ce”. Dlatego dla wielu osób wygodniejsze jest cz??ciowe otwarcie kuchni zapewniaj?ce minimaln? izolacj? obu pomieszcze?. Kuchni? mo?emy te? cz??ciowo przys?oni? murkiem remonty domów Warszawa. Domowników nie razi kuchenny rozgardiasz, a gospodyni przygotowuj?ca kaw? mo?e swobodnie prowadzi? rozmow?. Wra?enie otwarcia przestrzeni zapewni odleg?o?? ?cianki od sufitu wynosz?ca minimum 50 cm. Murek o wysoko?ci równej blatom roboczym mo?e wyznaczy? wizualn? granic? mi?dzy kuchni? a pokojem, ale nie zas?oni wn?trza kuchni. Je?li szeroki otwór chcemy ograniczy? pionowymi ?ciankami, które b?d? jednocze?nie oparciem dla szafek ustawionych pod bocznymi ?cianami kuchni, powinny one mie? nie mniej ni? 60 cm szeroko?ci. Kolejnym sprawdzonym sposobem s? drzwi przesuwne – pozwalaj? mie? kuchni? otwart? lub zamkni?t? w zale?no?ci od sytuacji. Warto si? zdecydowa? na ten wariant, je?li kuchnia nie jest zbyt du?a. Odsuni?te drzwi daj? wra?enie przestrzeni. Przesuwne s? wygodniejsze od skrzyd?owych, gdy? nie utrudniaj? komunikacji i nie zabieraj? miejsca.

Cz?sto w kuchniach zintegrowanych z salonem ogranicza si? liczb? sprz?tów kuchennych oraz miejsc roboczych. Sprz?ty si? ukrywa lub wr?cz rezygnuje z nich, tak samo dzieje si? z blatami roboczymi, co w rezultacie powoduje zminimalizowanie funkcji kuchni jako miejsca pracy. Gotowanie staje si? ograniczon? do minimum czynno?ci? technologiczn?, a to nie jest dobre i nie s?u?y ?yciu rodzinnemu.

 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792