google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Blaty kuchenne.

W?rd blatw kuchennych mo?emy dos?ownie przebiera?. Ka?dy znajdzie co? dla siebie. Nale?y pami?ta? jednak, ?e drogi, wytrzyma?y blat rwnie? mo?e ulec uszkodzeniom. Wykonujemy na nim r?ne, ci??kie prace kroimy, siekamy, stawiamy na nim gor?ce przedmioty. Na tym elemencie wyposa?enia kuchnie na wymiar warszawa naprawd? nie warto oszcz?dza?. Solidniejszy, taki w ktry zainwestujemy wi?cej pieni?dzy na pewno przetrwa d?u?ej. Materia? na blat powinien by? odporny na wysok? temperatur?, wilgo?, zaplamienia i dzia?anie preparatw chemicznych. Warto te? wybiera? blaty o twardych, trudnych do zarysowania powierzchniach lub przynajmniej takie, ktre da si? podda? renowacji. Bardzo popularne w ostatnim czasie s? blaty laminowane. Nie tylko z uwagi na nisk? cen?, lecz tak?e na bardzo bogaty wybr wyko?cze?. Laminat mo?e by? matowy, z po?yskiem, jednokolorowy, imituj?cy kamie? naturalny albo syntetyczny, udaj?cy metal b?d? r?ne gatunki drewna. O ile laminat jest odporny na wod?, o tyle p?yta wirowa ju? nie. Dlatego wszystkie wyci?cia, ??czenia, musz? by? zabezpieczone. Blaty laminowane posiadaj? wiele zalet cho?by to, ?e s? odporne na wysok? temperatur?, nie p?owiej?, s? odporne na zaplamienia. Maj? jednak i wady. ?atwo je porysowa?, powsta?ych uszkodze? nie da si? naprawi?, ?le zabezpieczona przed wilgoci? p?yta mo?e sp?cznie? pod wp?ywem wody lub pary wodnej. Mo?na pokusi? si? o blat drewniany. Aby blat by? odporny na zarysowania i uderzenia, powinien powsta? z twardego gatunku drewna. Wa?ne jest te?, by drewno mia?o mo?liwie niewielki skurcz, czyli w niewielkim stopniu rozszerza?o si? i kurczy?o pod wp?ywem zmian temperatury i wilgotno?ci. Takie w?a?ciwo?ci maj? na przyk?ad buk, d?b czy jesion, a z gatunkw egzotycznych - teak, merbau, maho?. Blaty wykonuje si? z drewna litego lub klejonego. Wbrew pozorom te drugie lepiej sprawdzaj? si? w kuchnie na wymiar Warszawa. Drewno klejone warstwowo nie rozsycha si?, nie p?ka i nie paczy tak, jak drewno lite. Powierzchni? blatu pokrywa si? lakierem akrylowym (drewno lakierowane jest ma?o odporne na wysok? temperatur?, widoczne s? na nim zarysowania). Na pewno blaty drewniane ?atwo jest doci?? i wykona? otwory niezb?dne przy monta?u sprz?tw, s? ciep?e w dotyku, mo?na je odnawia?. Jednak wymagaj? regularnej konserwacji, s? ma?o odporne na wysok? temperatur?, a gor?ce naczynia mog? pozostawia? nich ?lady. Pod wp?ywem wilgoci bardzo cz?sto drewno wypacza si?. Je?li blaty nie z drewna, to mo?e z kamienia. S? one bardzo efektowne i wyj?tkowo odporne, zarwno na temperatur?, jak i zarysowania czy plamy, wymagaj? jednak piel?gnacji i s? bardzo ci??kie. Dwa najpopularniejsze materia?y stosowane do produkcji blatw, to granit i marmur. Granit jest najpopularniejszym kamieniem na blaty, co zawdzi?cza wysokiej twardo?ci oraz odporno?ci na zarysowania oraz wysok? temperatur?. Jego zalet? jest te? niewra?liwo?? na dzia?anie kwasw( zawartych w owocach). Mniej odporny na zadrapania ni? granit jest marmur. Poza tym ?atwiej wch?ania t?uszcze, jest te? bardziej higroskopijny, czyli podatny na zaplamienia (wymaga zaimpregnowania na etapie produkcji), a jego powierzchnia jest wra?liwsze na dzia?anie kwasw. Do czyszczenia powierzchni marmurowych u?ywa si? specjalnych preparatw.

Pomimo swej krucho?ci pi?knie si? starzeje, a spatynowany nabiera nowych walorw estetycznych.

Do marmurw najwy?szej klasy zalicza si? onyks. Wyka?czany jest podobnie jak marmur, cho? nie jest tak twardy. Nale?y do bardzo luksusowych wyko?cze?. Blaty kamienne maj? niemal same zalety: s? bardzo wytrzyma?e, trwa?e i ognioodporne - mo?na na nich stawia? gor?ce naczynia. Drobne rysy na powierzchni kamienia mo?na usun?? poprzez polerowanie. Je?li chodzi o wady, to jest to g?wnie wysoka cena tego materia?u. Poza tym s? ci??kie i zimne w dotyku, co nie ka?demu odpowiada. Zamiast naturalnego kamienia mo?na zdecydowa? si? na blaty z kamienia syntetycznego np. konglomerat Wygl?dem jest zbli?ony do naturalnego kamienia, brak mu jednak naturalnej zmienno?ci wzoru i rysunku. Konglomerat ma jednak walory u?ytkowe - odporno?? na zarysowania, wysok? temperatur?, kwasy i zasady. Blaty z konglomeratu s? l?ejsze od blatw kamiennych wyko?czenia mieszka? Warszawa, cieplejsze w dotyku i nieco od nich ta?sze. Dodatkowo imituj? naturalny kamie?, dost?pne s? w bogatej kolorystyce i s? ?atwe do czyszczenia. Wad? konglomeratw jest powtarzalno?? wzorw, regularna impregnacja i wysoka cena. Je?li nie konglomeraty mo?emy skusi? si? na kompozyty. Blaty kompozytowe s? mieszank? zmielonych minera?w i ?ywic epoksydowo-akrylowych. Wygl?dem przypominaj? naturalny kamie? b?d? s? utrzymane w jednolitym odcieniu (barwy mog? by? rozmaite ). Zalet? kompozytw jest mo?liwo?? dowolnego kszta?towania blatu i montowania go bez widocznych spoin - ??cze? nie wida? zarwno na powierzchniach p?askich, jak i w po??czeniach ze zlewami wykonanymi z tego samego materia?u. To dlatego, ?e ka?dy blat produkowany jest na wymiar - warstw? materia?u "oblewa" si? stanowi?ce jego rdze? odpowiednio wyci?te p?yty wirowe. Poza tym s? trwa?e, odporne na uderzenia i zarysowania, dobrze znosz? wilgo? i wysok? temperatur?, s? niewra?liwe na preparaty chemiczne, ?atwe do czyszczenia. G?wn? wad? kompozytw jest ich wysoka cena. No c? wybr nale?y do nas!

 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792