google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Nowoczesne szafki wisz?ce.

Stosowane przez lata rozwieralne drzwiczki nieodwracalnie zaczynaj? odchodzi? do lamusa. Przede wszystkim powodem jest ich ma?a funkcjonalno?? - nie mamy swobodnego dost?pu do dwch s?siednich szafek, gdy s? otwarte jednocze?nie. Pozostawienie otwartych drzwi podczas kuchennych zaj?? mo?e sko?czy? si? niemi?? niespodziank? w postaci guza. Dlatego w szafkach wisz?cych coraz cz??ciej stosowane s? okucia, pozwalaj?ce na otwieranie ich do gry kuchnie na wymiar Warszawa. Fronty otwierane do gry wyposa?one w zawiasy grne, otwieraj? si? prostopadle do korpusu szafki. Atutem rozwi?zania jest dost?p do jej ca?ej zawarto?ci, jednak nie stosuje si? ich w szafkach wieszanych w dwch rz?dach jeden nad drugim. Zawiasy maj? utrzymywa? fronty w pozycji otwartej, przydaj? si? wi?c si?owniki u?atwiaj?ce ich zamykanie. W?rd stosowanych powszechnie frontw popularne s? fronty ?amane. Stosuje si? w nich zawiasy takie, jak we frontach otwieranych do gry i dodatkowo prowadnice sk?adaj?ce front ?amany w po?owie lub 1/3 wysoko?ci. Taki system stosuje si? tylko do szafek wisz?cych o pe?nej wysoko?ci (60 cm). Je?li nie ?amane mo?na zdecydowa? si? na fronty rwnoleg?e, ktre wyposa?one s? w specjalne okucia, podnosz?ce front rwnolegle do pierwotnego po?o?enia (szafka zamkni?ta), a nast?pnie wysuwaj? si? do przodu i ponad szafk?. Dzi?ki temu mamy wygodny dost?p do jej wn?trza, front mo?na te? bardzo ?atwo zamkn?? kuchnie na wymiar Warszawa. Minusem rozwi?zania jest brak dost?pu do szafki wisz?cej powy?ej. Dla komfortu u?ytkowania bardzo wa?ne jest wygodne i ciche domykanie frontw. Dlatego powszechnie stosuje si? system cichego domykania. G?wn? funkcj? takiego systemu jest u?atwienie dost?pu do maksymalnie wype?nionej przestrzeni u?ytkowej mebla. Mimo obci??enia, szuflada lub kosze cargo daj? si? p?ynnie wysun??, a po lekkim popchni?ciu frontu zamykaj? si? cicho i ?agodnie, dzi?ki zamontowanym w nich hamulcom pneumatycznym. System ten stosowany jest tak?e w szafkach z frontami uchylnymi i otwieranymi do gry - w nich montuje si? specjalne si?owniki. Nowo?ci? jest elektromechanizm, u?atwiaj?cy otwieranie nawet bardzo ci??kich szuflad. Dzi?ki wspomaganiu elektrycznemu nie trzeba nawet u?ywa? r?k do otwierania szafek - wystarczy stukn?? we front, aby si? otworzy?. Takie urz?dzenia montowane s? rwnie? w s?upkach z koszami cargo oraz szafkach wisz?cych. Systemy wyposa?enia szafek zak?adane s? u fachowcw wykonuj?cych meble na wymiar meble na wymiar Warszawa. Szafki mo?na wyposa?a? w indywidualnie dobrane elementy. Musimy pami?ta? rwnie? o tym, ?e , najnowocze?niejsze rozwi?zania s? kosztowne - ich cena mo?e si?gn?? nawet 50% ceny gotowej zabudowy.

 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792